Thông báo tạm ngưng phục vụ Thư Viện

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ -LUẬT

                   THƯ VIỆN

                  Số: .../TB-ĐHKTL-TV

THÔNG BÁO

Về việc đóng cửa tạm ngưng phục vụ

                Thư viện xin thông báo đến quí thầy cô, Nghiên cứu sinh, học viên Sau Đại học và các bạn sinh viên về việc đóng cửa tạm ngưng phục vụ tại Thư viện tòa nhà B2, cụ thể như sau:

Thời gian:

   Thứ 7 ngày 30/4/2022 đến hết thứ 3 ngày 03/5/2022
   Lý do: Nghĩ lễ 30/4 và 01/5

Thứ 4 ngày 4 tháng 5 năm 2022 thư viện mở cửa bình thường phục vụ Quí bạn đọc.

Nếu cần thêm thông tin để hỗ trợ, vui lòng liên hệ qua email của
 thư viện:
thuvien@uel.edu.vn

Trân trọng thông báo.

                                          Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2022