Mượn trả, gia hạn và đặt trước tài liệu

Mượn trả, gia hạn và đặt trước tài liệu (Book loans, Renews & Reserve)

  • Mượn trả, gia hạn và đặt trước tài liệu

    Là dịch vụ cung cấp tài liệu đọc tại chỗ, cho mượn về và các hỗ trợ cần thiết cho việc tiếp cận và sử dụng hiệu quả các tài liệu này. Các dịch vụ triển khai bao gồm: đọc tại chỗ, cho mượn về, gia hạn tài liệu, đặt giữ chỗ tài liệu.