Hợp tác – Liên kết

Hợp tác – Liên kết là hoạt động hữu ích giữa các thư viện nhằm hỗ trợ Người dùng thực hiện các giao dịch mượn tài liệu, Tổ chức hướng dẫn và đào tạo Kỹ năng thông tin cho đội ngũ Cán bộ thư viện và Người dùng trong hệ thống Hợp tác – Liên kết liên thư viện giữa Thư viện UEL và các Thư viện liên kết trong và ngoài nước.

Hệ thống Hợp tác - Liên kết giữa Thư viện UEL và các Thư viện:

Thư viện trong nước

  • Hệ thống thư viện Đại học Quốc gia TP. HCM
  • Phân hiệu Đại học Quốc gia TP. HCM tại Tỉnh Bến Tre
  • Liên hiệp Thư viện Trường Đại học phía Nam (VILASAL)
  • Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin khoa học và công nghệ NASATI
  • Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học & Công nghệ TP. HCM
  • Mạng lưới tài nguyên giáo dục mở (bao gồm Trung tâm Thông tin và Thư viện các trường đại học, viện nghiên cứu, học viện)
  • Thư viện các trường Đại học thành viên dự án thư viện điện tử dùng chung (VNEUs)

    Thư viện ngoài nước

  • Mạng lưới Thư viện của các Trường Đại học Đông Nam Á (AUNILO)