Thẻ thư viện

Thẻ thư viện (Library card)

Thẻ viên chức, người lao động, Thẻ Nghiên cứu sinh, Thẻ học viên, Thẻ sinh viên được dùng để sử dụng thư viện Trường và các thư viện thành viên thuộc Hệ thống Thư viện ĐHQG HCM, bao gồm các dịch vụ:

  • Dịch vụ tại thư viện Trường và các thư viện trong Hệ thống thư viện ĐHQG-HCM;
  • Dịch vụ mượn trả tài liệu giữa các thư viện trong Hệ thống thư viện ĐHQG-HCM; các thư viện có liên kết phục vụ với thư viện Trường.
  • Đăng ký cấp quyền truy cập sử dụng tài liệu điện tử của các trường đại học và nhà xuất bản uy tín trên thế giới.