Biểu mẫu

DANH MỤC BIỂU MẪU THƯ VIỆN

TT

Tên biểu mẫu

Ký hiệu

1

Đăng ký sử dụng thư viện

Mẫu PV1

2

Đăng ký mượn phòng học nhóm

Mẫu PV2

3

Đăng ký đặt trước tài liệu

Mẫu PV3

4

Đăng ký truy cập cơ sở dữ liệu điện tử

Mẫu PV4

5

Đăng ký cung cấp thông tin & tài liệu

Mẫu DV1

6

Đăng ký mượn liên thư viện

Mẫu DV2

7

Đăng ký bổ sung tài liệu

Mẫu BS1

8

Đăng ký báo - tạp chí

Mẫu BS2LIÊN KẾT

Tổng truy cập: 713,431

60,513