Biểu mẫu

DANH MỤC BIỂU MẪU THƯ VIỆN

TT

Tên biểu mẫu

Ký hiệu

1

Đăng ký đặt trước tài liệu

Mẫu PV3

2

Đăng ký truy cập cơ sở dữ liệu điện tử

Mẫu PV4

3

Đăng ký cung cấp thông tin & tài liệu

Mẫu DV1

4

Đăng ký mượn liên thư viện

Mẫu DV2

5

Đăng ký bổ sung tài liệu

Mẫu BS1

6

Đăng ký báo - tạp chí

Mẫu BS2