Ngày hội Thư viện

HỘI NGHỊ CÁN BỘ THƯ VIỆN 2017


HỘI NGHỊ CÁN BỘ THƯ VIỆN 2016


HỘI NGHỊ CÁN BỘ THƯ VIỆN 2014
HỘI NGHỊ CÁN BỘ THƯ VIỆN 2013Hình ảnh: Thư viện KT - L