Thông báo tạm ngưng phục vụ tại Thư viện

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ -LUẬT

                   THƯ VIỆN

            Số: .../TB-ĐHKTL-TV

THÔNG BÁO

Về việc tạm ngưng phục vụ

                Thư viện xin thông báo đến quí thầy cô, Nghiên cứu sinh, học viên Sau Đại học và các bạn sinh viên về việc tạm ngưng phục vụ tại Thư viện tòa nhà KTL.B2, cụ thể như sau:

Thời gian:

   Chiều thứ 6 ngày 30/12/2022 (Hội nghị viên chức, người lao động Trường)  

  Thứ 2 ngày 01/01/2023 (Nghỉ bù tết dương lịch 2023)

Nếu cần thêm thông tin để hỗ trợ, vui lòng liên hệ qua email của thư viện:thuvien@uel.edu.vn

Trân trọng thông báo.

                                          Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2022  

GIÁM ĐỐC THƯ VIỆN

đã ký)

                                                                                                                                     Trần Thị Hồng Xiêm