Quản lý tài khoản người dùng tin

Mc đích: Giúp đc gi kim tra s lưng tài liu đang mượn và ngày đến hn ca tài liu.

Quý đc gi nên thưng xuyên kim tra tài khon đ tránh tình trạng vi phạm nội quy sử dụng thư viện.

Đ thc hin thao tác qun lý tài khon, quý đc gi xem hưng dn ti đây


LIÊN KẾT

Tổng truy cập: 677,439

57,564