Chức năng, nhiệm vụ

Chức năngTham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý thư viện. Tổ chức thực hiện công tác lưu trữ và khai thác tư liệu thông tin, sách báo, tạp chí, giáo trình, tài liệu điện tử phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

Nhiệm vụ:

- Lập kế hoạch xây dựng và phát triển thư viện dài hạn, trung hạn và ngắn hạn;

- Bổ sung, quản lý và phát triển nguồn tài nguyên thông tin đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của Trường;

-Tổ chức và điều phối các hoạt động phục vụ người dùng trong Trường, các cơ sở liên kết đào tạo, trong hệ thống ĐHQG TP. HCM và các đơn vị liên kết, hợp tác của Trường.

- Tiếp nhận và tổ chức phục vụ nguồn tài liệu, sách giáo trình do cán bộ, giảng viên, người học của Trường biên soạn và xuất bản; các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng, tài liệu trao đổi giữa các cá nhân, đơn vị và Trường;

- Đào tạo, hướng dẫn và tư vấn cho người dùng khai thác, tìm kiếm và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin, các sản phẩm dịch vụ thông tin thư viện và cơ sở vật chất của thư viện đang quản lý theo quy định của pháp luật;
-Thường trực Ban Công tác giáo trình; phối hợp với Phòng Quản lý khoa học trong công tác xuất bản kỷ yếu hội nghị, hội thảo, giáo trình và sách chuyên khảo;
-Chủ trì và phối hợp với Phòng Đào tạo, Phòng Sau Đại học, Phòng Quản lý khoa học triển khai các giải pháp kiểm tra sao chép công trình khoa học;
-Bảo quản, kiểm kê định kỳ tài liệu, cơ sở vật chất và tài sản của thư viện.
-Phát triển và xây dựng cơ sở dữ liệu số.


Theo Quyết định số: 656 /QĐ-ĐHKTL ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - LuậtLIÊN KẾT

 

Tổng truy cập: 1,338,188