Nhân sựNHÂN SỰ THƯ VIỆN

Lãnh đạo

Họ và tên

Chức vụ

Email

Điện thoại nội bộ

ThS. Trần Thị Hồng Xiêm

Giám đốc Thư viện

xiemtth@uel.edu.vn

6425

ThS. Phạm Hồng Tuấn

Phó giám đốc thư viện

tuanph@uel.edu.vn

6425

 

Cán bộ viên chức

STT

H và tên

Email

Đin thoi ni b

1

CV. C nhân Nguyn Th Hu

huent@uel.edu.vn

6421

2

CV. C nhân Phm Th Nhàn

nhanpt@uel.edu.vn

6424

3

CV. Cử nhân Võ Th Xuân

xuanvt@uel.edu.vn

6423

4

CV. C nhân Lê Mai Diu Yến

yenlmd@uel.edu.vn

6424

5

CV. C nhân Phm Xuân Ngc

ngocpx@uel.edu.vn

6421

6

CV. C nhân Lý Th Trúc Phương 

phuongltt@uel.edu.vn

6422

7

CV. C nhân Hoàng Ngọc Túy

tuyhn@uel.edu.vn

6425PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

I. Lãnh đạo:

1.Giám đốc: ThS. Trần Thị Hồng Xiêm

Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ do trường qui định.

Tham mưu cho Ban giám hiệu về kế hoạch, chiến  lược xây dựng và phát triển thư viện.

Trực tiếp phụ trách và điều phối các hoạt động sau:

-       Xây dựng chiến lược, kế hoạch, đề án phát triển thư viện.

-       Công tác hành chính, nhân sự, tài chính, quan hệ đối ngoại, Marketing dịch vụ thông tin.

-       Bổ sung ngoại văn, CSDLĐT, đề án, nghiệp vụ, kỹ thuật, CNTT

-       Báo cáo thống kê, công tác xuất bản sách giáo trình trong nước, biên dịch.

-      Công tác đảm bảo chất lượng( AUN- QA, bộ GD&ĐT)

-      Xây dựng và phát triển thư viện số, thư viện điện tử.

 

2.Phó Giám đốc: ThS. Phạm Hồng Tuấn

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ do trường và giám đốc qui định, trực tiếp phụ trách các công việc: 

-   Nghiệp vụ, đảm bảo chất lượng ngoài nội bộ

-   Công tác bổ sung chương trình đại trà, định kỳ

-   Xây dựng kế hoạch ngắn hạn và trung hạn

-       Báo cáo, thống kê theo định kỳ

-       Phát triển các dịch vụ và tham khảo

-       Phụ trách các cơ sở liên kết đào tạo

-       Phát hành sách giáo trình

-       Xây dựng và phát triển nguồn học liệu cho hệ SĐH

II. Chuyên viên

STT

NHÂN SỰ

NHIỆM VỤ CHÍNH

HỖ TRỢ

CHI CHÚ

1