Thông báo tạm ngưng phục vụ

     TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ -LUẬT

 THƯ VIỆN

                  Số: 19/TB-ĐHKTL-TV

THÔNG BÁO

Về việc đóng cửa tạm ngưng phục vụ

 

Vào ngày 18 tháng 8 năm 2017, toàn th cán bộ thư viện tham gia hội nghị tổng kết năm học 2016 - 2017. Vì vậy thư viện xin thông báo đến quí thầy cô, Nghiên cứu sinh, học viên Sau Đại học và các bạn sinh viên về việc đóng cửa tạm ngưng phục vụ cụ thể như sau:

Thời gian:

   Thứ 6 ngày 18 tháng 8 năm 2017

Ngày 21 tháng 8 năm 2017 thư viện mở cửa bình thường phục vụ Quí bạn đọc.

Nếu cần thêm thông tin để hỗ trợ, vui lòng liên hệ qua email của thư viện:thuvien@uel.edu.vn

Trân trọng thông báo.

                                                      Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 8 năm 2017

Nơi nhận:                                                                       GIÁM ĐỐC THƯ VIỆN

-          Quí bạn đọc;

-      website trường;                                                                            Đã ký

-      Lưu: VT,TV.                                                                                       

 

                                                   Trần Thị Hồng 

 LIÊN KẾT

Tổng truy cập: 360,808

30,694