Thông báo phục vụ tài liệu dịp Tết Nguyên đán năm 2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ- LUẬT

       THƯ VIỆN

           Số: 01/TB/ĐHKTL-TV

THÔNG BÁO

Về việc phục vụ tài liệu dịp Tết Nguyên đán năm 2019

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các bạn sinh viên có nhu cầu học tập và đọc tài liệu trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, thư viện UEL tổ chức cho mượn tài liệu về nhà trong thời gian nghỉ lễ như sau:

Thời gian mượn : Từ ngày 07/01/ 2019 – 25/02/2019

Số lượng tài liệu được mượn:  05 cuốn/Sinh viên

Đối tượng: sinh viên chính qui, đang học tập tại Trường đại học Kinh tế - Luật

* Sau khi thi xong sinh viên trả toàn bộ số sách đã mượn trước ngày 07/01/2019 về cho thư viện và làm thủ tục mượn mới 05 cuốn tài liệu cho thời gian nghỉ lễ Tết.

*Do thời gian nghỉ lễ khá dài vì thế các bạn cần chú ý đến việc bảo quản tài liệu và trả về thư viện đúng hạn

Các bạn vui lòng liên hệ với Thư viện tại phòng A205, A809 hoặc email để được hướng dẫn và hỗ trợ.

Mọi vi phạm đều được xử lý theo qui định và nội quy hiện hành.

  Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 01năm 2019

Nơi nhận:                                                                                         GIÁM ĐỐC THƯ VIỆN

-          BGH (để báo cáo);                                                                                 

-          Sinh viên các lớp;

-          Đăng Website TV;                                                                                                ( Đã ký )

-          Lưu: VT,TV.                                

                                        

  Trần Thị Hồng XiêmLIÊN KẾT

Tổng truy cập: 482,340

27,828