Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng: Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý, lưu trữ và tổ chức khai thác nguồn lực thông tin phục vụ cho giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học bao gồm: tư liệu in truyền thống và tài liệu điện tử được chia sẻ qua mạng Internet.

 Nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch, chiến lược hoạt động dài hạn, trung hạn và ngắn hạn của thư viện; tổ chức điều phối hoạt động phục vụ tin và cơ sở vật chất do Trường cung cấp;

- Bổ sung, quản lý và phát triển nguồn lực thông tin đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Trường; tiếp nhận và tổ chức phục vụ các tài liệu do cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên của Trường biên soạn và xuất bản, các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng, tài liệu trao đổi giữa các cá nhân và thư viện;

- Tổ chức phục vụ, hướng dẫn và tư vấn cho Người dùng tin khai thác, tìm kiếm và sử dụng hiệu quả nguồn lực thông tin và các sản phẩm dịch vụ thông tin - thư viện theo quy định của pháp luật;

- Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin vào hoạt động thư viện;

- Bảo quản, kiểm kê định kỳ vốn tài liệu, cơ sở vật chất và tài sản của thư viện./.

LIÊN KẾT

Tổng truy cập: 213,180

17,788