Biểu mẫu giáo trình

TT

Tên biểu mẫu

Ký hiệu

1

Phiếu đăng ký biên soạn giáo trình

Mẫu 1a

2

Phiếu đăng ký biên soạn giáo trình bổ sung

Mẫu 1b

3

Thông tin đăng ký biên soạn giáo trình

Mẫu 2a

4

Thông tin về giáo trình in nối bản

Mẫu 2b

5

Thông tin về giáo trình tái bản có chỉnh sửa - bổ sung

Mẫu 2c

6

Công văn đề nghị thành lập hội đồng thẩm định giáo trình

Mẫu 3

7

Quyết định thành lập hội đồng thẩm định giáo trình

Mẫu 4

8

Biên bản thẩm định giáo trình - phiếu nghiệm thu

Mẫu 5

9

Bản nhận xét giáo trình

Mẫu 6

10

Giấy cam đoan do tập thể tác giả biên soạn

Mẫu 7a

11

Giấy cam đoan do cá nhân tác giả biên soạn

Mẫu 7b

12

Quyết định xuất bản mới giáo trình

Mẫu 8a

13

Quyết định tái bản có chỉnh sửa

Mẫu 8b

14

Quyết định in nối bản

Mẫu 8c

15

Giấy xác nhận in nối bản

Mẫu 9

16

Giấy xác nhận thay đổi thông tin giáo trình

Mẫu 9a

17

Giấy xác nhận thay đổi chủ biên

Mẫu 9b

18

Giấy xác nhận hoàn thành bản thảo

Mẫu 9c

19

Giấy xác nhận tái bản có chỉnh sửa

Mẫu 9d

20

Đề nghị xuất bản mới

Mẫu 10a

21

Đề nghị tái bản có chỉnh sửa - bổ sung

Mẫu 10b

22

Đề nghị in nối bản

Mẫu 10c

23

Thang điểm đánh giá xếp loại

Mẫu 11

LIÊN KẾT

Tổng truy cập: 227,441

22,551