Thông báo tạm ngưng phục vụ phòng học Hoa Sen

Thư viện xin thông báo lịch tạm ngưng phục vụ tại phòng học Hoa Sen như sau:

Từ 13h30 ngày 21/11/2016 đến 12h00 ngày 22/11/2016

Lý do: Tổ chức lễ khai mạc đánh giá chính thức Trường Đại học Kinh tế - Luật  

Sau thời  gian trên thư viện phục vụ bình thường

Trân trọng thông báoLIÊN KẾT

Tổng truy cập: 351,989

24,900