Thông báo phục vụ học kỳ hè năm học 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ -LUẬT

                     THƯ VIỆN

            Số: 16/TB-ĐHKTL-TV

THÔNG BÁO

Về việc phục vụ học kỳ hè năm học 2016-2017

 

Thư viện thông báo đến quí thầy cô, Nghiên cứu sinh, học viên Sau Đại học và các bạn sinh viên về lịch phục vụ học kỳ hè năm học 2016-2017 cụ thể như sau:

Thời gian học kỳ hè:  từ ngày 03/7/2017-19/8/2017

Giờ mở cửa: Từ 8:00 – 16:00 từ thứ 2 đến thứ 6.

Trân trọng thông báo.

                                                      Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2017

Nơi nhận:                                                                                   GIÁM ĐỐC THƯ VIỆN

-          Quí bạn đọc;

-      website trường;                                                                                        Đã ký

-      Lưu: VT,TV.                                                                                       

 

                                                                                     Trần Thị Hồng Xiêm                                                                       

LIÊN KẾT

Tổng truy cập: 278,263

21,499