Thông báo tạm ngưng phục vụ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ -LUẬT

                     THƯ VIỆN

            Số: 18/TB-ĐHKTL-TV

THÔNG BÁO

Về việc đóng cửa tạm ngưng phục vụ

 

Vào ngày 04 tháng 8 năm 2017, toàn thể cán bộ thư viện tham gia tập huấn. Vì vậy thư viện xin thông báo đến quí thầy cô, Nghiên cứu sinh, học viên Sau Đại học và các bạn sinh viên về việc đóng cửa tạm ngưng phục vụ cụ thể như sau:

Thời gian

   Ngày 04 tháng 8 năm 2017

Ngày 07 tháng 8 năm 2017 thư viện mở cửa bình thường phục vụ Quí bạn đọc.

Nếu cần thêm thông tin để hỗ trợ, vui lòng liên hệ qua email của thư viện: thuvien@uel.edu.vn

Trân trọng thông báo.

                                                      Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 8 năm 2017

Nơi nhận:                                                                       GIÁM ĐỐC THƯ VIỆN

-          Quí bạn đọc;

-      website trường;                                                                            Đã ký

-      Lưu: VT,TV.                                                                                       

 

                                                                                   Trần Thị Hồng Xiêm                                                                     LIÊN KẾT

Tổng truy cập: 353,946

23,452